Güneş enerjisi insanlığın var oluşundan buyana çeşitli şekil ve tekniklerle kullanılagelen bir enerji kaynağıdır. Güneşten gelen ısı ve ışığı en verimli şekilde kullanmak dün olduğu gibi bugün de araştırmacıların üzerinde yoğun bir şekilde çalıştığı konulardan biridir. Solimpeks Enerji hem güneş enerjisinin tarihsel gelişimini kavramış hem AR-GE’ye hayati bir önem atfeden bir şirket olarak uzman bir kadrodan oluşan Araştırma ve Geliştirme Departmanı ile pek çok ulusal ve uluslararası projeyi yürütmektedir.

Solimpeks AR&GE’nin şuan üzerinde çalıştığı alanlar:

Ürün İyileştirme

ÜRÜN GELİŞTİRME

Daha hafif, daha dayanıklı, daha estetik kasa dizaynı
Yeni depo dizaynı
Yeni nesil PV üretimi

KURULUM GELİŞTİRME

Hafif paneller ve easy-click bağlantı sistemleri
Entegre balans sistemi

Ulusal AR&GE Projeleri

PV-T PROJESİ

TUBITAK destekli projedeki ama güneşten elektik üreten fotovoltaik paneller ile su ısıtma üzerine tasarlanmış termal panellerin tek bir panelde birleştirilmesi ve böylece hem sıcak su hem elektrik üretimini aynı anda elde etmekle kalmayıp hücrelerde ısınmaya dayalı verim kaybını en aza indirip %25 civarında bir verim artışı elde etmek. Selçuk Üniversite’sinin de katkılarıyla proje başarılı bir şekilde sonuçlandırıldı.

Uluslararası AR&GE Projeleri

FP7 PROJELERİ

PIPESTORE: Yenilelenebilir enerji sistemlerinden optimum performansı hedefleyen modüler faz değişimli termal depolama ünitesi geliştirme profjesi.Son yıllarda AB, özellikle evlerde yenilenebilir enerji sistemlerinden faydalanma oranını artırmaya yönelik teşvikler yapmaktadır. Yenilenebilir enerji kaynaklarının çok yaygın bir şekilde kullanılmasını artırması planlanan, yer değiştirebilir, esnek, faz değiştiren, küçük hacimli depolarda büyük miktarlarda sıcak su depolamayı hedefleyen bu projenin ilk sonuçları ümit verici. Pipestore projemizle ilgili son gelişmeleri http://www.pipestore.eu/ adresimizden takip edebilirsiniz.
EAGLE: Web tabanlı, dinamik, tüm dünya ülkelerini kapsayan bir online güneş enerjisi verim hesaplama platformu. Son kullanıcıların ya da endüstriyel bir proje için güneş enerjisini alternatik olarak görenlerin kolaylıkla erişim sağlayıp web-tabanlı haritamızda çatısının kullanılabilir alanını, açısını, yönünü, coğraji konumu ve o ülkedeki teşvikleri dikkate alarak hesaplama yapabileceği bu proje ile ilgili olarak son gelişmeleri http://www.eagle-fp7.eu/ adresinden takip edebilirsiniz

İmalat Projeleri

PV/T ÜRETİM HATTI

Mevka tarafından desteklenen proje ile PV ve PV-T üretim hattı projemiz başarı ile tamamlanmıştır.

Üretim Teknolojileri Projeleri

YALIN İMALAT PROJESİ
ÜRETİM HATTI İZLEME PROJESİ

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA AÇIK RIZA BEYANI
Solimpeks LTD.ŞTİ. tarafından, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVK Kanunu”) ilgili hükümlerine uygun olarak bilginize sunulan Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Genel Aydınlatma Metni ve Solimpeks Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Yönetmeliği çerçevesinde,
Kişisel verilerinin veri sorumlusu sıfatıyla Solimpeks veya gerekli güvenlik tedbirlerini aldırmak suretiyle yetkilendirdiği veri işleyenler tarafından; Solimpeks ’ın müşterilerine sunmuş olduğu ürün ve hizmetlerini en iyi koşullar altında sağlayabilmesi, ürün veya hizmetlerin güvenilir ve kesintisiz bir şekilde temin edilmesi, müşteri memnuniyetinin en üst seviyeye çıkarılması, ödemelerin yapılması, mezkûr hizmetlere ilişkin çeşitli işlemlerin yerine getirilmesi, operasyonların yürütülmesi ve geliştirilmesi, mezkûr ürün ve hizmetlerin veya farklı ürün ve hizmetlerin tanıtım, pazarlama, reklam ve kampanya faaliyetlerinin yapılması, müşterilerin fırsatlardan, kampanyalardan ve sair hizmetlerden haberdar edilmesi ve müşterilerle akdedilen sözleşmelerin gereklerinin yerine getirilmesi amaçlarıyla doğrudan veya dolaylı olarak ilgili olan kimlik bilgilerinin, adres bilgilerinin, iletişim bilgilerinin ve sair kişisel verilerin; başta mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme ilkesi olmak üzere 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVK Kanunu”) 4. maddesinde ifade edilen genel ilkelere uygun şekilde işlenebileceğini; elde edilebileceğini, kaydedilebileceğini, işlenme amacıyla uygun süre zarfında fiziksel veya elektronik ortamda güvenli bir şekilde depolanabileceğini, muhafaza edilebileceğini, değiştirilebileceğini, yeniden düzenlenebileceğini, mevzuata uygun biçimde açıklanabileceğini ve aktarılabileceğini, devralınabileceğini, sınıflandırılabileceğini, işlenebileceğini ya da verilerin kullanılmasının engellenebileceğini; yukarıda belirtilen hususlarla ilgili olarak Şirket tarafından bilgilendirildiğimi ve KVK Kanunu çerçevesinde açık rızam bulunduğunu kabul ve beyan ederim.
İşbu kişisel verilerimin, yukarıda belirtilen amaçlarla bağlı kalmak kaydıyla, Şirket tarafından; Solimpeks çalışanlarına, görevlilerine, grup şirketlerine (Şirket ve/veya iş ortaklarına, hissedarlarına), kanunen yetkili başta Enerji Sistemleri, Güneş Enerji Sistemleri, Isı ve İklimlendirme vb. diğer kamu kurum ve kuruluşlarına, faaliyetlerini yürütebilmek amacıyla, hukuki zorunluluklar ve yasal sınırlamalar çerçevesinde bağımsız denetim şirketlerine, anket şirketlerine, tarafıma verilecek hizmetlerin ve/veya faaliyetlerin yürütülmesi için Solimpeks’ın hizmet aldığı veya birlikte çalıştığı iş ortaklarına ve hizmet sağlayıcılarına aktarılabileceğini ve bu hususta açık rızam olduğunu kabul ve beyan ederim.

Bununla birlikte, KVK Kanunu’nun 11.maddesi ve ilgili mevzuat uyarınca; Şirkete başvurarak kendimle ilgili; kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verilerim işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerimin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, işbu verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerimin silinmesini veya yok edilmesini isteme, bu düzeltme ve silinme taleplerinin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kendi aleyhime bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerimin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarımın olduğunu ve bu hakları kullanmak için kimliğimi tespit edici gerekli bilgiler ile kullanmayı talep ettiğim hakkıma yönelik açıklamaları da içeren talebimi www.solimpeks.com.tr adresindeki formu doldurarak ve formun imzalı bir nüshasını Meriç Mah. 5627 Sok. No:10 35090 Çamdibi – Bornova adresinde bulunan Solimpeks LTD.ŞTİ. ‘ye kimliğimi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletme yahut noter kanalıyla veya KVK Kanunu’nda belirtilen diğer yöntemler ile iletme hakkına sahip olduğumu kabul ediyorum.

Ayrıca, Şirket ile paylaşmış olduğum kişisel verilerin doğru ve güncel olduğunu; işbu bilgilerde değişiklik olması halinde değişiklikleri Şirkete bildireceğimi kabul ve beyan ederim.
KVK Kanunu’nda tanımlanan özel nitelikli kişisel verilerim de dahil olmak üzere ilgili kişisel verilerimin işlenmesine, ilgili süreç kapsamında işlenme amacı ile sınırlı olmak üzere kullanılmasına ve paylaşılmasına, gereken süre zarfında saklanmasına açık rızam olduğunu ve bu hususta tarafıma gerekli aydınlatmanın yapıldığını; işbu metni, Solimpeks Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Yönetmeliğini ve Aydınlatma Beyanını okuduğumu ve anladığımı kabul ediyorum.