SOLARTR 2016 Konferans ve Sergisi

SOLARTR 2016 Konferans ve Sergisi

6-8 Aralık 2016 tarihleri arasında Pullmann İstanbul Airport ve Convention Center’da SOLARTR 2016 Konferans ve Sergisi düzenlenecektir.

SOLİMPEKS’in de sponsorları arasında olduğu; Bilim ve teknoloji ağırlıklı olacak etkinlik Ulusal Fotovoltaik Teknoloji Platformu (UFTP)’nin ev sahipliğinde; Ege Üniversitesi Güneş Enerjisi Enstitüsü (EGE-GEE), GAP Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Merkezi (GAP-YENEV), TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (TÜBİTAK-MAM), Uluslararası Güneş Enerjisi Topluluğu–Türkiye Bölümü (GÜNDER) ve Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü(YEGM) işbirliği ile gerçekleştirilecek.

Enerji bağımsızlığından, iklim değişikliği ile mücadeleye kadar birçok alanda önemi gittikçe artan güneş enerjisine yönelik olan ve akademiden iş dünyasına kadar çok geniş bir uluslararası katılım ile iki yılda bir düzenlenen SOLARTR bu anlamda Türkiye’nin en geniş kapsamlı ve önemli güneş enerjisi etkinliği konumunda.

SOLARTR 2016 Yürütme Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre Türkiye’nin farklı şehirlerinden ve dünyanın birçok ülkesinden gelerek İstanbul’da buluşacak ve aralarında bilim insanlarından sanayicilere, kamu kesimi temsilcilerinden güneş enerjisi uygulamacılarına kadar farklı kesimlerin olduğu sektör paydaşları güneş enerjisindeki yerel, küresel ve bilimsel son gelişmeleri değerlendirme ve bu alanın geleceğine dair öngörülerde bulunma fırsatı bulacaklar.

Üç gün boyunca sürecek etkinlikte hızla büyüyen güneş enerjisi sektörünün sağlıklı gelişimi için önerilerin paylaşılması ile bu gelişime engel olabilecek tehditlerin giderilip, sektörün önündeki engellerin kaldırılmasına katkı sağlayacak yol haritalarının ve eylem planlarının alt yapılarının hazırlanması hedefleniyor.

Bununla birlikte SOLARTR 2016’da değerlendirilecek konu başlıkları arasında mevzuat ve gereklilikleri, sorun ve çözüm önerileri, bütünleşik sektör yapılanmasının ulusal, bölgesel ve uluslararası boyutta ihtiyaçları da olacak.

SOLARTR’nin 2016 buluşmasında B2B Toplantıları ve Proje Pazarı Etkinliği gibi ilkler de yer alacak.

Bu etkinlikler ile iş ve finans dünyası temsilcilerinden proje geliştiricilerine kadar farklı kesimleri bir araya getirmek, böylelikle güneş enerjisi yatırımlarına yönelik ulusal ve uluslararası işbirliklerinin gerçekleşmesine katkı sağlamak hedefleniyor.

Konferansta gerçekleştirilecek bilimsel sunumların konu başlıkları ise şunlar olacak;

– Güneş enerjisi teknolojileri (PV, Isıl) ve yeni eğilimler,
– PV malzeme ve cihazlarının ölçüm ve karakterizasyonu,
– PV enerji tesisleri,
– Yoğunlaştırılmış güneş enerjisi (CSP, CPV),
– Güneş enerjisi sistemlerinin işletimi, performansı ve güvenilirliği,
– Güneş ısıl ve güneş elektriği sektörü ve pazar dinamikleri,
– Kent planlamasında güneş enerjisi,
– Güneş enerjisi ile ısıtma ve soğutma,
– Büyük ölçekli sistemler, sanayi üretim süreçleri ile güneş ısıl enerjisinin bütünleştirilmesi,
– Binalarda bütünleşik güneş enerjisi sistemleri,
– Binaların yenilenmesinde güneş enerjisi kullanımı,
– sıfır enerjili binalarda güneş enerjisinin rolü,
– Enerji depolama sistemleri,
– Hibrid sistemler,
– Değerlendirme ve sertifikalandırma prosedürleri,
– Yeni malzeme ve yaklaşımlar,
– Yönetmelikler, çerçeve mevzuat ve bölgesel kalkınma,
– İklim değişikliği ve güneş enerjisi,
– Salım ticareti,
– Güneş enerjisinde yenilikçi finansman modelleri,
– Ar-Ge, Ür-Ge ve gelecek işbirlikleri,
– Çevre sağlığı ve iş güvenliği,

Ücretsiz katılım formu için http://tr.solartr.org.tr/kayit/  adresini,

Konferans programı için http://tr.solartr.org.tr/wp-content/uploads/2016/11/SOLAR-TR2016-Conference-Program.-11.pdf adresini,

Ayrıntılı bilgi için http://tr.solartr.org.tr/  adresini ziyaret edebilirsiniz.

0 Comments

Leave a reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA AÇIK RIZA BEYANI
Solimpeks LTD.ŞTİ. tarafından, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVK Kanunu”) ilgili hükümlerine uygun olarak bilginize sunulan Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Genel Aydınlatma Metni ve Solimpeks Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Yönetmeliği çerçevesinde,
Kişisel verilerinin veri sorumlusu sıfatıyla Solimpeks veya gerekli güvenlik tedbirlerini aldırmak suretiyle yetkilendirdiği veri işleyenler tarafından; Solimpeks ’ın müşterilerine sunmuş olduğu ürün ve hizmetlerini en iyi koşullar altında sağlayabilmesi, ürün veya hizmetlerin güvenilir ve kesintisiz bir şekilde temin edilmesi, müşteri memnuniyetinin en üst seviyeye çıkarılması, ödemelerin yapılması, mezkûr hizmetlere ilişkin çeşitli işlemlerin yerine getirilmesi, operasyonların yürütülmesi ve geliştirilmesi, mezkûr ürün ve hizmetlerin veya farklı ürün ve hizmetlerin tanıtım, pazarlama, reklam ve kampanya faaliyetlerinin yapılması, müşterilerin fırsatlardan, kampanyalardan ve sair hizmetlerden haberdar edilmesi ve müşterilerle akdedilen sözleşmelerin gereklerinin yerine getirilmesi amaçlarıyla doğrudan veya dolaylı olarak ilgili olan kimlik bilgilerinin, adres bilgilerinin, iletişim bilgilerinin ve sair kişisel verilerin; başta mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme ilkesi olmak üzere 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVK Kanunu”) 4. maddesinde ifade edilen genel ilkelere uygun şekilde işlenebileceğini; elde edilebileceğini, kaydedilebileceğini, işlenme amacıyla uygun süre zarfında fiziksel veya elektronik ortamda güvenli bir şekilde depolanabileceğini, muhafaza edilebileceğini, değiştirilebileceğini, yeniden düzenlenebileceğini, mevzuata uygun biçimde açıklanabileceğini ve aktarılabileceğini, devralınabileceğini, sınıflandırılabileceğini, işlenebileceğini ya da verilerin kullanılmasının engellenebileceğini; yukarıda belirtilen hususlarla ilgili olarak Şirket tarafından bilgilendirildiğimi ve KVK Kanunu çerçevesinde açık rızam bulunduğunu kabul ve beyan ederim.
İşbu kişisel verilerimin, yukarıda belirtilen amaçlarla bağlı kalmak kaydıyla, Şirket tarafından; Solimpeks çalışanlarına, görevlilerine, grup şirketlerine (Şirket ve/veya iş ortaklarına, hissedarlarına), kanunen yetkili başta Enerji Sistemleri, Güneş Enerji Sistemleri, Isı ve İklimlendirme vb. diğer kamu kurum ve kuruluşlarına, faaliyetlerini yürütebilmek amacıyla, hukuki zorunluluklar ve yasal sınırlamalar çerçevesinde bağımsız denetim şirketlerine, anket şirketlerine, tarafıma verilecek hizmetlerin ve/veya faaliyetlerin yürütülmesi için Solimpeks’ın hizmet aldığı veya birlikte çalıştığı iş ortaklarına ve hizmet sağlayıcılarına aktarılabileceğini ve bu hususta açık rızam olduğunu kabul ve beyan ederim.

Bununla birlikte, KVK Kanunu’nun 11.maddesi ve ilgili mevzuat uyarınca; Şirkete başvurarak kendimle ilgili; kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verilerim işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerimin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, işbu verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerimin silinmesini veya yok edilmesini isteme, bu düzeltme ve silinme taleplerinin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kendi aleyhime bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerimin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarımın olduğunu ve bu hakları kullanmak için kimliğimi tespit edici gerekli bilgiler ile kullanmayı talep ettiğim hakkıma yönelik açıklamaları da içeren talebimi www.solimpeks.com.tr adresindeki formu doldurarak ve formun imzalı bir nüshasını Meriç Mah. 5627 Sok. No:10 35090 Çamdibi – Bornova adresinde bulunan Solimpeks LTD.ŞTİ. ‘ye kimliğimi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletme yahut noter kanalıyla veya KVK Kanunu’nda belirtilen diğer yöntemler ile iletme hakkına sahip olduğumu kabul ediyorum.

Ayrıca, Şirket ile paylaşmış olduğum kişisel verilerin doğru ve güncel olduğunu; işbu bilgilerde değişiklik olması halinde değişiklikleri Şirkete bildireceğimi kabul ve beyan ederim.
KVK Kanunu’nda tanımlanan özel nitelikli kişisel verilerim de dahil olmak üzere ilgili kişisel verilerimin işlenmesine, ilgili süreç kapsamında işlenme amacı ile sınırlı olmak üzere kullanılmasına ve paylaşılmasına, gereken süre zarfında saklanmasına açık rızam olduğunu ve bu hususta tarafıma gerekli aydınlatmanın yapıldığını; işbu metni, Solimpeks Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Yönetmeliğini ve Aydınlatma Beyanını okuduğumu ve anladığımı kabul ediyorum.