Solimpeks Isı Pompalı Boyler (Kullanım Alanı Örneği; Butik Oteller)

Solimpeks Isı Pompalı Boyler (Kullanım Alanı Örneği; Butik Oteller)

KULLANIM SUYU ISITMASI – SU GİDERİNDEN AKIP GİDEN ENERJİ

Isıtmaya yönelik ihtiyaçlarda en büyük enerji harcanan kısımlardan biri kullanım suyu ısıtılmasıdır. Örneğin; Villalar, Apartman daireleri, Yurtlar, Hastaneler, Okullar, Büyük Kapasitede oteller ve Butik Oteller de kullanım suyuna harcanan enerji bedelleri toplam enerji bedeli içinde çok ciddi pay sahibi olmaktadır. İşte bu noktalarda, enerji maliyetlerini azaltmak ve tasarruf sağlamak için en doğru çözümlerden biri ısı pompalı boylerler.

Örnek olarak 10 kişilik küçük bir butik oteli ele alalım; 10 kişi , 80 lt/ kişi . gün = 800 lt /gün sıcak su ihtiyacı vardır.
Kullanım suyu sıcaklığı ile şebeke suyu sıcaklığı arası farkı ; Δt = 50°C – 15° = 35 °C Q=m.c. Δt =800 . 1 .35 = 28.000 Kcal = 32,5 Kwh ;
Aylık bazda düşünürse ; 30 . 32,5 = 976 Kwh Otelin Elektriği 0,33 TL aldığını düşünürsek; rezistansla=(Q/Verim)
Enerji birim fiyatı=(976/1)*0,28=273 TL Isı
Pompasıyla=(Q/Verim)*Enerji birim fiyatı=(976/3,5)*0,28=78 TL Aylık
Kazanç=273-78=195 TL/Ay ===> Yılda=2340 TL Tasarruf

ISI POMPALI BOYLER NEDİR?

Isı pompalı boylerler, adından da anlaşılacağı gibi hava kaynaklı bir ısı pompası ve bir boylerin akuple edilmiş olarak tek bir ünite olarak kullanılması sistemidir. Isı pompası kısmı üstte, boyler kısmı alttadır. Isı Pompasının olduğu üst bölüm de emiş hattı ve hava çıkış (egzoz) hattı olmak üzere iki adet hava kanal bağlantısı vardır. Resimde sağdaki kanaldan emiş yapılır, bu emilen hava iç ortamdan ve ya kanal vasıtasıyla dışarıdan olabilir yada iç ortam havası olarak emilebilir. Egzoz hattından atılan hava ise enerjisi alınarak suya aktarılmış hava olacağı için giren havaya göre soğuk bir havadır. Egzoz kanalının bağlantısı iç ortamın soğumasını istemiyorsak dışarı bir kanal vasıtasıyla atılması zaruridir. Ancak çamaşırhane , mutfak yada havuz gibi herhangi bir soğutulması yada nemi alınması istenen bir ortamımız mevcutsa bu soğuk havadan bu noktalarda faydalanabiliriz.Hele ki bu ortamlardan emiş yapılacak hava daima sıcaksa ısı pompamız çok verimli (COP değeri yüksek) çalışacaktır. Ayrıca ısı pompasına girip enerjisi alınıp atılan havanın solunmasında herhangi bir sakıncada yoktur, sadece girişe göre soğumuş bir havadır. Hava içinde gerek partikül olarak gerekse kimyasal olarak bir değişiklik yoktur.

Boyler Kısmı
Isı Pompasında ısıtılmış sıcak gaz, boyler çeperinde D – tipi serpantin dediğimiz dairesel sarmal serpantinlerde dolaşarak ısı enerjilerini boylerin içerisinde ki soğuk suya aktarması sağlanır.ve böylece suyun ısıtılması sağlanır.
Isı pompası resminden de görebileceğimiz üzere ısı pompalı boyler cihazlarımızda Güneş enerjisi bağlanması amacıyla serpantin vardır. Opsiyonel olarak güneş enerjisi mevcutsa yada takılması sonrada düşünülürse bu sisteme rahatlıkla entegre edilebilir.
Isı pompası seçilirken kişi sayısı göz önüne alınmalı ve kapasite kişi sayısına ve kullanım alışkanlıklarına göre belirlenmelidir. Ancak olağan dışı bir kapasite artışında yada fazladan su istenmesi durumunda boyler kısmında bulunan rezistans desteği bu olağan üstü durum bir sorun teşkil etmeden sıcak su ihtiyacının karşılanmasına destek olmaktadır.

NEDEN SOLİMPEKS ISI POMPALI BOYLER?
1-)Tasarruflu ısıtma.
2-)Isı pompası teknolojisiyle çevreci enerji üretimi.
3-)Ekstra yer kaybına yol açmaz, sistem kompakttır ve kurulumu oldukça kolaydır, sorun çıkarmaz.Isı transferi geniş alanda ve klasik ısıtıcılara göre daha düşük sıcaklıkta gerçekleştiği için kireçlenme sorun teşkil etmez.
4-)Güneş enerjisi varsa yada sonrada yaptırılırsa, sisteme entegre edilebilir.
5-)Gerekli hava kanalı düzenlemesi yapılarak. Soğutma yada nem alma yapılması istenen yer varsa bu yere yakın konarak mekanların iklimlendirilmesine katkıda bulunabilir ve bunu yaparken verim artar.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA AÇIK RIZA BEYANI
Solimpeks LTD.ŞTİ. tarafından, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVK Kanunu”) ilgili hükümlerine uygun olarak bilginize sunulan Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Genel Aydınlatma Metni ve Solimpeks Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Yönetmeliği çerçevesinde,
Kişisel verilerinin veri sorumlusu sıfatıyla Solimpeks veya gerekli güvenlik tedbirlerini aldırmak suretiyle yetkilendirdiği veri işleyenler tarafından; Solimpeks ’ın müşterilerine sunmuş olduğu ürün ve hizmetlerini en iyi koşullar altında sağlayabilmesi, ürün veya hizmetlerin güvenilir ve kesintisiz bir şekilde temin edilmesi, müşteri memnuniyetinin en üst seviyeye çıkarılması, ödemelerin yapılması, mezkûr hizmetlere ilişkin çeşitli işlemlerin yerine getirilmesi, operasyonların yürütülmesi ve geliştirilmesi, mezkûr ürün ve hizmetlerin veya farklı ürün ve hizmetlerin tanıtım, pazarlama, reklam ve kampanya faaliyetlerinin yapılması, müşterilerin fırsatlardan, kampanyalardan ve sair hizmetlerden haberdar edilmesi ve müşterilerle akdedilen sözleşmelerin gereklerinin yerine getirilmesi amaçlarıyla doğrudan veya dolaylı olarak ilgili olan kimlik bilgilerinin, adres bilgilerinin, iletişim bilgilerinin ve sair kişisel verilerin; başta mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme ilkesi olmak üzere 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVK Kanunu”) 4. maddesinde ifade edilen genel ilkelere uygun şekilde işlenebileceğini; elde edilebileceğini, kaydedilebileceğini, işlenme amacıyla uygun süre zarfında fiziksel veya elektronik ortamda güvenli bir şekilde depolanabileceğini, muhafaza edilebileceğini, değiştirilebileceğini, yeniden düzenlenebileceğini, mevzuata uygun biçimde açıklanabileceğini ve aktarılabileceğini, devralınabileceğini, sınıflandırılabileceğini, işlenebileceğini ya da verilerin kullanılmasının engellenebileceğini; yukarıda belirtilen hususlarla ilgili olarak Şirket tarafından bilgilendirildiğimi ve KVK Kanunu çerçevesinde açık rızam bulunduğunu kabul ve beyan ederim.
İşbu kişisel verilerimin, yukarıda belirtilen amaçlarla bağlı kalmak kaydıyla, Şirket tarafından; Solimpeks çalışanlarına, görevlilerine, grup şirketlerine (Şirket ve/veya iş ortaklarına, hissedarlarına), kanunen yetkili başta Enerji Sistemleri, Güneş Enerji Sistemleri, Isı ve İklimlendirme vb. diğer kamu kurum ve kuruluşlarına, faaliyetlerini yürütebilmek amacıyla, hukuki zorunluluklar ve yasal sınırlamalar çerçevesinde bağımsız denetim şirketlerine, anket şirketlerine, tarafıma verilecek hizmetlerin ve/veya faaliyetlerin yürütülmesi için Solimpeks’ın hizmet aldığı veya birlikte çalıştığı iş ortaklarına ve hizmet sağlayıcılarına aktarılabileceğini ve bu hususta açık rızam olduğunu kabul ve beyan ederim.

Bununla birlikte, KVK Kanunu’nun 11.maddesi ve ilgili mevzuat uyarınca; Şirkete başvurarak kendimle ilgili; kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verilerim işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerimin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, işbu verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerimin silinmesini veya yok edilmesini isteme, bu düzeltme ve silinme taleplerinin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kendi aleyhime bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerimin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarımın olduğunu ve bu hakları kullanmak için kimliğimi tespit edici gerekli bilgiler ile kullanmayı talep ettiğim hakkıma yönelik açıklamaları da içeren talebimi www.solimpeks.com.tr adresindeki formu doldurarak ve formun imzalı bir nüshasını Meriç Mah. 5627 Sok. No:10 35090 Çamdibi – Bornova adresinde bulunan Solimpeks LTD.ŞTİ. ‘ye kimliğimi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletme yahut noter kanalıyla veya KVK Kanunu’nda belirtilen diğer yöntemler ile iletme hakkına sahip olduğumu kabul ediyorum.

Ayrıca, Şirket ile paylaşmış olduğum kişisel verilerin doğru ve güncel olduğunu; işbu bilgilerde değişiklik olması halinde değişiklikleri Şirkete bildireceğimi kabul ve beyan ederim.
KVK Kanunu’nda tanımlanan özel nitelikli kişisel verilerim de dahil olmak üzere ilgili kişisel verilerimin işlenmesine, ilgili süreç kapsamında işlenme amacı ile sınırlı olmak üzere kullanılmasına ve paylaşılmasına, gereken süre zarfında saklanmasına açık rızam olduğunu ve bu hususta tarafıma gerekli aydınlatmanın yapıldığını; işbu metni, Solimpeks Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Yönetmeliğini ve Aydınlatma Beyanını okuduğumu ve anladığımı kabul ediyorum.