Depolamalı ve Şebeke Bağlantılı Fotovoltaik Sistemler

Depolamalı ve Şebeke Bağlantılı Fotovoltaik Sistemler

Off-Grid Fotovoltaik Sistemler (Depolamalı Sistemler)
Depolamalı fotovoltaik sistem, elektrik şebekesinden ayrı kurulmaktadır. Güneş paneli ile üretilen elektriği akü aracılığıyla depolayarak inverterler ile evlerde kullandığımız elektrik enerjisine dönüştüren geliştirilmiş bir sistemdir. Depolamalı fotovoltaik sistemler bir diğer adıyla off- grid olarak bilinmektedir. Off – grid depolamalı fotovoltaik sistem 4 aşamadan oluşmaktadır. Bu dört aşama ise: Güneş paneli, şarj kontrol cihazı, akü grubu ve inverterlerdir.

Depolamalı sistemler (Off – grid) çalışma prensibinden bahsedecek olursak; Güneş panelinden üretilen bütün elektrik enerjisi kontrol cihazı aracılığıyla düzenlenerek akülerde depolanmaktadır. Depolanan bu enerji, inverterler ile evlerimizde kullanmış olduğumuz elektrik enerjisine dönüştürülmektedir. depolamalı sistemlerde akü kalitesi çok önemlidir. Akü kesinlikle şarj-deşarj verimi yüksek olmalı, yüksek sıcaklıklara dayanıklı ve ömrü uzun akülerin tercih edilmesine özen gösterilmelidir.

On-Grid Fotovoltaik Sistemler (Şebeke Bağlantılı Sistemler)
Şebeke bağlantılı fotovoltaik sistemler küçük büyük fark etmeksizin bakıldığı zaman bir santral sistemidir. Bunun nedeni panellerden üretilen elektrik enerjisi tek faz yada üç faz inverterler kullanılarak şebekeye verilmektedir.

Depolama sistemlerinde de olduğu gibi şebeke bağlantılı fotovoltaik sistemlerinde de 4 temel ana materyal mevcuttur. Bunlar: Güneş panelleri, çift yönlü sayaçlar, inverter ve datalogger olarak bilinmektedir.

Şebeke Bağlantılı, bir diğer adıyla On – Grid Fotovoltaik Sistemlerinin çalışma metodu; güneş panelinde üretilen elektrik enerjisini şebeke ile bağlantı halinde bulunan inverterlere gelerek düzenlenmektedir. Bu düzen sonrasında elektrik hattına aktarılabilecek forma dönüştürülür. Güneş panelinde üretilmiş olan elektrik akımı doğruden yüke kullanılır fazlası ise şebekeye aktarılmaktadır. Olası bir durumda şebekeden kaynaklanan bir sorun olduğu takdirde ise inverter kendisini kapatmaktadır. Kısaca şebeke üzerinde elektrik kesintisi yaşanırsa evlerde de elektrik kesintisi yaşanmış olacaktır.

Bahsettiğimiz gibi fotovoltaik sistemler birçok detayı ve düzeni aynı zamanda ürünlerinde disiplini, bünyesinde barındıran her koşula uygun bir teknoloji sistemidir. Bu yüzden sistemleri dizayn ederken temel unsurların kapasite hesabı ve kalitelerinin çok iyi belirlenmesinde fayda olacaktır.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA AÇIK RIZA BEYANI
Solimpeks LTD.ŞTİ. tarafından, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVK Kanunu”) ilgili hükümlerine uygun olarak bilginize sunulan Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Genel Aydınlatma Metni ve Solimpeks Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Yönetmeliği çerçevesinde,
Kişisel verilerinin veri sorumlusu sıfatıyla Solimpeks veya gerekli güvenlik tedbirlerini aldırmak suretiyle yetkilendirdiği veri işleyenler tarafından; Solimpeks ’ın müşterilerine sunmuş olduğu ürün ve hizmetlerini en iyi koşullar altında sağlayabilmesi, ürün veya hizmetlerin güvenilir ve kesintisiz bir şekilde temin edilmesi, müşteri memnuniyetinin en üst seviyeye çıkarılması, ödemelerin yapılması, mezkûr hizmetlere ilişkin çeşitli işlemlerin yerine getirilmesi, operasyonların yürütülmesi ve geliştirilmesi, mezkûr ürün ve hizmetlerin veya farklı ürün ve hizmetlerin tanıtım, pazarlama, reklam ve kampanya faaliyetlerinin yapılması, müşterilerin fırsatlardan, kampanyalardan ve sair hizmetlerden haberdar edilmesi ve müşterilerle akdedilen sözleşmelerin gereklerinin yerine getirilmesi amaçlarıyla doğrudan veya dolaylı olarak ilgili olan kimlik bilgilerinin, adres bilgilerinin, iletişim bilgilerinin ve sair kişisel verilerin; başta mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme ilkesi olmak üzere 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVK Kanunu”) 4. maddesinde ifade edilen genel ilkelere uygun şekilde işlenebileceğini; elde edilebileceğini, kaydedilebileceğini, işlenme amacıyla uygun süre zarfında fiziksel veya elektronik ortamda güvenli bir şekilde depolanabileceğini, muhafaza edilebileceğini, değiştirilebileceğini, yeniden düzenlenebileceğini, mevzuata uygun biçimde açıklanabileceğini ve aktarılabileceğini, devralınabileceğini, sınıflandırılabileceğini, işlenebileceğini ya da verilerin kullanılmasının engellenebileceğini; yukarıda belirtilen hususlarla ilgili olarak Şirket tarafından bilgilendirildiğimi ve KVK Kanunu çerçevesinde açık rızam bulunduğunu kabul ve beyan ederim.
İşbu kişisel verilerimin, yukarıda belirtilen amaçlarla bağlı kalmak kaydıyla, Şirket tarafından; Solimpeks çalışanlarına, görevlilerine, grup şirketlerine (Şirket ve/veya iş ortaklarına, hissedarlarına), kanunen yetkili başta Enerji Sistemleri, Güneş Enerji Sistemleri, Isı ve İklimlendirme vb. diğer kamu kurum ve kuruluşlarına, faaliyetlerini yürütebilmek amacıyla, hukuki zorunluluklar ve yasal sınırlamalar çerçevesinde bağımsız denetim şirketlerine, anket şirketlerine, tarafıma verilecek hizmetlerin ve/veya faaliyetlerin yürütülmesi için Solimpeks’ın hizmet aldığı veya birlikte çalıştığı iş ortaklarına ve hizmet sağlayıcılarına aktarılabileceğini ve bu hususta açık rızam olduğunu kabul ve beyan ederim.

Bununla birlikte, KVK Kanunu’nun 11.maddesi ve ilgili mevzuat uyarınca; Şirkete başvurarak kendimle ilgili; kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verilerim işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerimin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, işbu verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerimin silinmesini veya yok edilmesini isteme, bu düzeltme ve silinme taleplerinin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kendi aleyhime bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerimin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarımın olduğunu ve bu hakları kullanmak için kimliğimi tespit edici gerekli bilgiler ile kullanmayı talep ettiğim hakkıma yönelik açıklamaları da içeren talebimi www.solimpeks.com.tr adresindeki formu doldurarak ve formun imzalı bir nüshasını Meriç Mah. 5627 Sok. No:10 35090 Çamdibi – Bornova adresinde bulunan Solimpeks LTD.ŞTİ. ‘ye kimliğimi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletme yahut noter kanalıyla veya KVK Kanunu’nda belirtilen diğer yöntemler ile iletme hakkına sahip olduğumu kabul ediyorum.

Ayrıca, Şirket ile paylaşmış olduğum kişisel verilerin doğru ve güncel olduğunu; işbu bilgilerde değişiklik olması halinde değişiklikleri Şirkete bildireceğimi kabul ve beyan ederim.
KVK Kanunu’nda tanımlanan özel nitelikli kişisel verilerim de dahil olmak üzere ilgili kişisel verilerimin işlenmesine, ilgili süreç kapsamında işlenme amacı ile sınırlı olmak üzere kullanılmasına ve paylaşılmasına, gereken süre zarfında saklanmasına açık rızam olduğunu ve bu hususta tarafıma gerekli aydınlatmanın yapıldığını; işbu metni, Solimpeks Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Yönetmeliğini ve Aydınlatma Beyanını okuduğumu ve anladığımı kabul ediyorum.