İdeal Isınma – Isıtma Sıcaklığı

İdeal Isınma – Isıtma Sıcaklığı

Kış aylarının gelmesiyle, konutların ısınma ihtiyacıyla beraber, ideal oda sıcaklığı soruları gelmeye başladı, en temel insani ihtiyaçların başında barınma gelmektedir, barınma ihtiyacının doğru karşılanması da doğru sıcaklıktaki ortam şartlarına bağlıdır. Dünya sağlık örgütü, oturma odalarında sıcaklığın 20-21 °C , diğer yerler için 18 °C civarında olması gerektiğini, yatak odalarında ise 17 °C civarı bir sıcaklığı öngörüyor. Aksi halde bakteri ve mantar gibi insan sağlığına zararlı mikroorganizmaların ortamdaki miktarının artması söz konusu olabiliyor.

İnsanların Hissettiği Sıcaklık Hepsinden Önemli

Başka araştırmalarsa , genetik yapı , yaş , cinsiyet, bağışıklık sistemi durumu, metabolizma hızı, gibi faktörlerin, insanların konforlu hissettikleri sıcaklıkları 5-6 °C ye kadar birbirlerinden farklı hissetmelerine yol açabileceğini söylüyor.

Yüksek Sıcaklık Nem Düşmanı

Bir başka konforu ve ortam hijyenini etkileyen faktör ise ortam bağıl nem değeri, örneğin 24 °C ortam sıcaklığı olan bir yer %30 civarı nem seviyesindeyse size muhtemelen serin gelecektir. Ancak aynı sıcaklıkta %75 civarı bağıl nem seviyesinde rahatsız olacak ve hatta biraz efor sarf etseniz terler duruma gelebilirsiniz. Aynı şekilde nem seviyesine bağlı olarak bakteri ve mantarlarında ortamdaki miktarının artması söz konusu olacaktır.
Bunun için odalarda sıcaklık ölçer kadar önemli, nem ölçerde bulundurmak gerekir.
Nem seviyesinin de evler için %55-65 ortalama %60 seviyelerinde seyretmesi önemlidir.
Oda sıcaklığını olması gerekenin üstüne çıkardığımızda ortamda bulunan nem daha soğuk olan yapı bileşenlerine tutunarak kısmi yoğuşmalar meydana gelebilmekte bu da nem seviyesinin zamanla düşmesine sebep olmaktadır.

Nemi Arada Değiştirin

Ayrıca ideal nem seviyesinde yapacağınız değişiklikler birkaç saatte bir odayı havalandırmak, ayarlı nem seviyesinde yaşamaya alışmış bakterilerinde çoğalmasını ve ortam havasının tazelenmesini sağlayacaktır. Bu sistemlerin ideali kontrollü havalandırma sistemlerinde otomatik olarak yapılmaktadır.

Oda sıcaklıkları arasında ki farklar.
Oda sıcaklıklarının olması gerekenden yüksek ve ya düşük olmasının yanında bir başka problemde odalar arasında çok yüksek sıcaklık farkları olmasıdır. Ortam sıcaklığına alışan vücudunuz, solunum sisteminiz birbirinden sıcaklık farkı 6-7 °C olan başka bir odaya geldiğinde enfeksiyona açık hale gelir, çok hızlı şekilde genzinizde kuruma hissedilir. Bu tip problemlerin olmaması için oda sıcaklıkları arasında ki farkın 4 °C civarında olması gerekmektedir.

Ortam sıcaklığı – Isıtma Sistemi Sıcaklığı

İdeal ortam sıcaklığını elde etmek için radyatörlü sistem yada yerden ısıtma sistemi kullanıyorsak, sistem tasarlanırken, radyatör sistemin maksimum 48 °C dönüş suyunda, Yerden ısıtma da ise maksimum 33°C dönüş suyu sıcaklığına göre tasarım yapılmalıdır. Kışın uç soğuk günlerinde ise bu değerler , 5 er derece en fazla artış göstermelidir. Sistemin Bu sıcaklıkları yakalaması ve hala oda sıcaklıklarının istenen seviyelere gelmemesi ise ısıtma sisteminin yetersizliği, sirkülasyon pompası debi değeri yeterizliği yada, radyatör miktarı ve/veya mtül artışı gerekliliği , ya da yerden ısıtma var ise yerden ısıtma boru uzunlukları yetersiz anlamına gelmektedir.

Sistem Ayarı, Radyatör ve Yerden Isıtma Reglajı

Hangi ısıtma sistemini kullanırsak kullanalım, sistemde dolaşan kapalı devre akışkanın (çoğu zaman su) sistem elemanları doğru ve olması gerektiği kadar ulaşması önemlidir. Aksi halde ısıtma sistemine uzak olan mahaller soğuk kalırken, yakında ki mahallere su çabucak ulaşacak ve istenenden daha sıcak olmasına, ısıtıcı sistemimizin (örneğin ısı pompamızın) dur-kalk yapmasına sebep olacaktır. Bunun için sistem devreye alındığında mutlaka işinde ehil kişiler tarafından sistem ayarlamaları gerek radyatörlü sistemlerde gerekse yerden ısıtma da oldukça önem arz etmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA AÇIK RIZA BEYANI
Solimpeks LTD.ŞTİ. tarafından, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVK Kanunu”) ilgili hükümlerine uygun olarak bilginize sunulan Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Genel Aydınlatma Metni ve Solimpeks Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Yönetmeliği çerçevesinde,
Kişisel verilerinin veri sorumlusu sıfatıyla Solimpeks veya gerekli güvenlik tedbirlerini aldırmak suretiyle yetkilendirdiği veri işleyenler tarafından; Solimpeks ’ın müşterilerine sunmuş olduğu ürün ve hizmetlerini en iyi koşullar altında sağlayabilmesi, ürün veya hizmetlerin güvenilir ve kesintisiz bir şekilde temin edilmesi, müşteri memnuniyetinin en üst seviyeye çıkarılması, ödemelerin yapılması, mezkûr hizmetlere ilişkin çeşitli işlemlerin yerine getirilmesi, operasyonların yürütülmesi ve geliştirilmesi, mezkûr ürün ve hizmetlerin veya farklı ürün ve hizmetlerin tanıtım, pazarlama, reklam ve kampanya faaliyetlerinin yapılması, müşterilerin fırsatlardan, kampanyalardan ve sair hizmetlerden haberdar edilmesi ve müşterilerle akdedilen sözleşmelerin gereklerinin yerine getirilmesi amaçlarıyla doğrudan veya dolaylı olarak ilgili olan kimlik bilgilerinin, adres bilgilerinin, iletişim bilgilerinin ve sair kişisel verilerin; başta mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme ilkesi olmak üzere 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVK Kanunu”) 4. maddesinde ifade edilen genel ilkelere uygun şekilde işlenebileceğini; elde edilebileceğini, kaydedilebileceğini, işlenme amacıyla uygun süre zarfında fiziksel veya elektronik ortamda güvenli bir şekilde depolanabileceğini, muhafaza edilebileceğini, değiştirilebileceğini, yeniden düzenlenebileceğini, mevzuata uygun biçimde açıklanabileceğini ve aktarılabileceğini, devralınabileceğini, sınıflandırılabileceğini, işlenebileceğini ya da verilerin kullanılmasının engellenebileceğini; yukarıda belirtilen hususlarla ilgili olarak Şirket tarafından bilgilendirildiğimi ve KVK Kanunu çerçevesinde açık rızam bulunduğunu kabul ve beyan ederim.
İşbu kişisel verilerimin, yukarıda belirtilen amaçlarla bağlı kalmak kaydıyla, Şirket tarafından; Solimpeks çalışanlarına, görevlilerine, grup şirketlerine (Şirket ve/veya iş ortaklarına, hissedarlarına), kanunen yetkili başta Enerji Sistemleri, Güneş Enerji Sistemleri, Isı ve İklimlendirme vb. diğer kamu kurum ve kuruluşlarına, faaliyetlerini yürütebilmek amacıyla, hukuki zorunluluklar ve yasal sınırlamalar çerçevesinde bağımsız denetim şirketlerine, anket şirketlerine, tarafıma verilecek hizmetlerin ve/veya faaliyetlerin yürütülmesi için Solimpeks’ın hizmet aldığı veya birlikte çalıştığı iş ortaklarına ve hizmet sağlayıcılarına aktarılabileceğini ve bu hususta açık rızam olduğunu kabul ve beyan ederim.

Bununla birlikte, KVK Kanunu’nun 11.maddesi ve ilgili mevzuat uyarınca; Şirkete başvurarak kendimle ilgili; kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verilerim işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerimin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, işbu verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerimin silinmesini veya yok edilmesini isteme, bu düzeltme ve silinme taleplerinin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kendi aleyhime bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerimin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarımın olduğunu ve bu hakları kullanmak için kimliğimi tespit edici gerekli bilgiler ile kullanmayı talep ettiğim hakkıma yönelik açıklamaları da içeren talebimi www.solimpeks.com.tr adresindeki formu doldurarak ve formun imzalı bir nüshasını Meriç Mah. 5627 Sok. No:10 35090 Çamdibi – Bornova adresinde bulunan Solimpeks LTD.ŞTİ. ‘ye kimliğimi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletme yahut noter kanalıyla veya KVK Kanunu’nda belirtilen diğer yöntemler ile iletme hakkına sahip olduğumu kabul ediyorum.

Ayrıca, Şirket ile paylaşmış olduğum kişisel verilerin doğru ve güncel olduğunu; işbu bilgilerde değişiklik olması halinde değişiklikleri Şirkete bildireceğimi kabul ve beyan ederim.
KVK Kanunu’nda tanımlanan özel nitelikli kişisel verilerim de dahil olmak üzere ilgili kişisel verilerimin işlenmesine, ilgili süreç kapsamında işlenme amacı ile sınırlı olmak üzere kullanılmasına ve paylaşılmasına, gereken süre zarfında saklanmasına açık rızam olduğunu ve bu hususta tarafıma gerekli aydınlatmanın yapıldığını; işbu metni, Solimpeks Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Yönetmeliğini ve Aydınlatma Beyanını okuduğumu ve anladığımı kabul ediyorum.