Isı Pompası Nedir?

Normalde ısı , diğer tüm enerji çeşitlerinde olduğu gibi, yüksek yoğunluklu ortamdan, düşük yoğunluklu olan ortama doğru ilerlemek ister. Bir başka deyişle sıcak ortam soğuk ortama doğru bir ısı akısı mevcuttur. Bu doğal işleyişi tersine çeviren makinelere ısı pompaları denir.

Bir örnekle açıklamamız gerekirse, ortam sıcaklığı 22 °C olan bir odayı, dış ortamda ki örneğin 5 °C lik dış ortam havası ile ısıtabilmektir. Burada ki temel prensip Carnot çevrim ismi verilen, özel kapalı bir çevrimde , özel gazların kullanıldığı , standart oda sıcaklığı şartlarına göre gayet soğuk olan ortamlardan bile, gaz sıcaklıklarının daha düşük seviyeye gelebilmesi sayesinde enerji alabilme işidir.

5 °C lik dış ortam havası vücut sıcaklığımızın 36,5 °C olduğunu düşünürsek bizden ısı yani enerji alacaktır. Ancak aynı ortam şartları ısı pompası içindeki gazlar çevrim sayesinde örneğin -3 °C de ise ısı pompası bizim için soğuk olan havadan enerji çekebilecektir.

Gerçekte bir soğutma çevrimi olan ısı pompası çevriminin temel prensibini Sadi Carnot 1824 yılında ortaya atmıştır. II. Dünya Savaşı’ndan önce ısı pompasının geliştirilmesi ve kullanılır hale getirilmesi için birçok mühendis ve bilim adamı bu alanda araştırmalar ve çalışmalar yaptı.

Isı pompası endüstrisinin 1950‘lerde sahip olduğu potansiyel, yüksek kuruluş maliyeti, doğalgaz ve petrole dayanan enerjinin ucuzlaması nedeniyle ısı pompasına olan güven 1960‘lı yıllarda azaldı. Isı pompalarının bu duraklamadan sonra önem kazanması 1973‘teki enerji krizinden sonra olmuş ve bu tarihten sonra birçok çalışma yapılmıştır. [Kaynak Wikipedia]

Sistemin temel çalışma prensibi;
4 numaralı kompresör akışkanı (gazı hareketlendirir ve sıkışmaya sebep olur,
1numarada bulunan Kondanser (yoğuşturucu) ısının dışarı transfer edildiği yerdir. (ısıtılan su, ısının atıldığı ortam)
2 numarada gaz sıkışmasının sağlandığı expansion , genleşme valfi sayesinde akışta sıkışma sistemin sol tarafında basınç artışı, sağ tarafında basınç düşümü meydana gelir.
3 numarada bulunan evaparatör (buharlaştırıcı sayesinde) ortamdan ısı alımı yapılır ( ya da su soğutulur)

COP (Coefficient Of Performance)
TANIMI (PERFORMANS KATSAYISI)
Bir ısı pompasının en önemli karakteristiği performans katsayısıdır.
COP=ALINAN ENERJİ HARCANAN ENERJİ(İŞ)
EER=Soğutma Fonksiyonu incelenirken

Isı Pompası ve diğer ısıtma sistemleri ile kıyaslanırken, mutlaka ısı pompasının ısıtma, soğutma ve kullanım sıcak suyu hazırlama özelliklerinin olduğu göz önüne alınmalıdır.
Son yıllarda artan yenilenebilir enerjiye olan talep, insanların çevreci yakıt arayışı, enerji giderlerindeki artış, ısı pompası kullanımı ve ısı pompası sistemleriyle beraber kullanılan solar elektrik üretimi (PV) sistemlerin, hibrid uygulamalarında yoğun bir artışa sebep olmaktadır.

Sistemlerin (PV – Isı pompası) bütünleşmiş çalışması sayesinde, enerji tüketim değerleri minimize edilebilmektedir.
Isı yalıtımlı, yüksek enerji sınıfındaki binalarda, ısıl kapasiteler 30 – 60 w /m² değerlerine düşmüş durumdadır. Bu da geçmiş yıllarda yapılan mühendislik tasarımlarına göre çok daha düşük kapasitelerde cihaz seçimlerini beraberinde getirebilmektedir. Doğru Isı pompası seçimi yapılırken yapı ihtiyacının doğru belirlenmesi ve müşteri taleplerinin , istenen konfor şartlarının doğru tespit edilmesi kısacası ihtiyacın doğru tespitiyle mümkündür. Hibrid çalışan sistemler hibrid mühendislik çalışmasını da beraberinde getirmelidir.

Yapılması / hesaplanması gerekenleri özetlersek;
Mahal ısı kaybına (kazancına) bağlı ısıtma – soğutma kapasitesinin belirlenmesi,
Kullanım sıcak suyu ihtiyacının kapasiteye etkisi,
Cihazın konacağı yerin durumu,
Elektrik alt yapısı,
Isıtma sistemi tasarımı ve/veya kontrolü (yerden ısıtma/serinletme, tavandan -duvardan ısıtma/serinletme, radyatör, fan-coil vs.),
Isıl güçlere bağlı olarak, ısı pompası ayar sıcaklıkları, fark sıcaklıkları tayini,
Sistem tasarımına bağı olarak sirkülasyon pompası hesabı,
Oda sıcaklığı kontrolü, kat sıcaklığı kontrolleri ve tayini,
Gerekliyse nem seviyesi ölçümü ve sisteme entegrasyonu,
Akıllı ev sistemi varsa, gerekli bağlantılarla denge ayar sıcaklıkları ve haftalık programlamaların konfor şartları ve mühendislik hesaplarıyla yapılması.

Bu tasarım argümanlarının her biri, cihazın tüketim değerlini azaltırken, konfor değerlerinin de istenen seviyelerde sürekliliğini sağlayacaktır. Ayrıca cihazın ömrünü artırarak bakım onarım masraflarının minimize edilmesini sağlayacaktır.

Yanlış tasarlanmış, ayarlanmış (hatta ayarlanmamış ) ısı pompalarında kalıcı arızalar olabilir. Mühendislik tasarımı ve bakış açısından uzak kurulan sistemlerin, ileriye dönük maliyetleri oldukça külfetli olabilmektedir.

Isı Pompası İle Kullanım Sıcak Suyu Hazırlanması Projeleri

Bu tip projeleri 2 ye ayırmak doğru olacaktır. Birinci grup ısı pompası mevcut yerlerde, özel bir buffer-boyler ile sistemden sıcak kullanım suyu alınmasıdır. İkinci durumda ise mevcutta bir ısı pompası olması yada olmaması durumundan bağımsız, harici bir ısı pompalı boyler ile kullanım sıcak suyunun domestik olarak alınması durumdur.
Bir diğer kullanım sıcak suyu ihtiyacı da, oteller, tatil köyleri, pansiyonlar , fabrikalar, üretimde kullanılan sıcak su ve benzeri, kullanım sıcak suyunun yoğun olarak ihtiyaç duyulduğu yerlerdir. Buralar için tasarım yaparken doğru depolama miktarı ve kullanım amacı belirlenerek uygun sıcaklık set değerli seçilmesi cihaz kapasitelerini oldukça düşük değerlere çekebilmektedir. Bununla beraber, sistemin tüketim değerlerini oldukça düşük seviyelerde tutabilmektedir.

Isı Pompası Havuz Isıtma (Serinletme) Projeleri

Son yıllarda önemli ölçüde artan bireysel ve toplu kullanım yüzme havuzu projeleri ile, havuzların kullanım alanı ve sıklığı oldukça artmıştır.
Özellikle açık havuzların kullanım sezonunun arttırılması için, havuz ısı pompaları en ideal yöntemdir.
Standart bir ısı pompası ile de havuz suyu ısıtılabilir ancak havuz ısı pompalarıyla havuz ısıtmanın çok önemli bir takım artıları vardır;
1. Havuz ısı pompası tasarlanırken uygun havuz sıcaklıkları 26 -30 °C su sıcaklığına göre gaz tarafına uygun miktarda gaz miktarı yüklemesi ve sistem tasarımı yapılmıştır.
2. Havuz ısı pompaları havuz tesisatına doğrudan bağlanacak şekilde tasarlanmıştır, PVC boru bağlantısı ve havuz suyuna dayanıklı eşanjörle cihaz üretilir. Standart ısı pompalarında ise ek aparatlar kullanılmalı, ekstra pompa, eşanjör , tesisat bileşenleri vs. bu hem maliyeti arttırır hem de gereksiz ısıl kayıplara yol açabilir.
3. Sisteme direkt bağlandığı için, havuzun mevcut devir daim pompası ile çalışır
4. Cihaz havuza yakın konması gerekirse, havuz klorlu buharlaşma- neminden etkilenmeyecek kasadan imal edilmiştir.
5. İstenirse yaz aylarında havuzun serinletilmesinde kullanılabilir.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA AÇIK RIZA BEYANI
Solimpeks LTD.ŞTİ. tarafından, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVK Kanunu”) ilgili hükümlerine uygun olarak bilginize sunulan Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Genel Aydınlatma Metni ve Solimpeks Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Yönetmeliği çerçevesinde,
Kişisel verilerinin veri sorumlusu sıfatıyla Solimpeks veya gerekli güvenlik tedbirlerini aldırmak suretiyle yetkilendirdiği veri işleyenler tarafından; Solimpeks ’ın müşterilerine sunmuş olduğu ürün ve hizmetlerini en iyi koşullar altında sağlayabilmesi, ürün veya hizmetlerin güvenilir ve kesintisiz bir şekilde temin edilmesi, müşteri memnuniyetinin en üst seviyeye çıkarılması, ödemelerin yapılması, mezkûr hizmetlere ilişkin çeşitli işlemlerin yerine getirilmesi, operasyonların yürütülmesi ve geliştirilmesi, mezkûr ürün ve hizmetlerin veya farklı ürün ve hizmetlerin tanıtım, pazarlama, reklam ve kampanya faaliyetlerinin yapılması, müşterilerin fırsatlardan, kampanyalardan ve sair hizmetlerden haberdar edilmesi ve müşterilerle akdedilen sözleşmelerin gereklerinin yerine getirilmesi amaçlarıyla doğrudan veya dolaylı olarak ilgili olan kimlik bilgilerinin, adres bilgilerinin, iletişim bilgilerinin ve sair kişisel verilerin; başta mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme ilkesi olmak üzere 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVK Kanunu”) 4. maddesinde ifade edilen genel ilkelere uygun şekilde işlenebileceğini; elde edilebileceğini, kaydedilebileceğini, işlenme amacıyla uygun süre zarfında fiziksel veya elektronik ortamda güvenli bir şekilde depolanabileceğini, muhafaza edilebileceğini, değiştirilebileceğini, yeniden düzenlenebileceğini, mevzuata uygun biçimde açıklanabileceğini ve aktarılabileceğini, devralınabileceğini, sınıflandırılabileceğini, işlenebileceğini ya da verilerin kullanılmasının engellenebileceğini; yukarıda belirtilen hususlarla ilgili olarak Şirket tarafından bilgilendirildiğimi ve KVK Kanunu çerçevesinde açık rızam bulunduğunu kabul ve beyan ederim.
İşbu kişisel verilerimin, yukarıda belirtilen amaçlarla bağlı kalmak kaydıyla, Şirket tarafından; Solimpeks çalışanlarına, görevlilerine, grup şirketlerine (Şirket ve/veya iş ortaklarına, hissedarlarına), kanunen yetkili başta Enerji Sistemleri, Güneş Enerji Sistemleri, Isı ve İklimlendirme vb. diğer kamu kurum ve kuruluşlarına, faaliyetlerini yürütebilmek amacıyla, hukuki zorunluluklar ve yasal sınırlamalar çerçevesinde bağımsız denetim şirketlerine, anket şirketlerine, tarafıma verilecek hizmetlerin ve/veya faaliyetlerin yürütülmesi için Solimpeks’ın hizmet aldığı veya birlikte çalıştığı iş ortaklarına ve hizmet sağlayıcılarına aktarılabileceğini ve bu hususta açık rızam olduğunu kabul ve beyan ederim.

Bununla birlikte, KVK Kanunu’nun 11.maddesi ve ilgili mevzuat uyarınca; Şirkete başvurarak kendimle ilgili; kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verilerim işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerimin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, işbu verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerimin silinmesini veya yok edilmesini isteme, bu düzeltme ve silinme taleplerinin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kendi aleyhime bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerimin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarımın olduğunu ve bu hakları kullanmak için kimliğimi tespit edici gerekli bilgiler ile kullanmayı talep ettiğim hakkıma yönelik açıklamaları da içeren talebimi www.solimpeks.com.tr adresindeki formu doldurarak ve formun imzalı bir nüshasını Meriç Mah. 5627 Sok. No:10 35090 Çamdibi – Bornova adresinde bulunan Solimpeks LTD.ŞTİ. ‘ye kimliğimi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletme yahut noter kanalıyla veya KVK Kanunu’nda belirtilen diğer yöntemler ile iletme hakkına sahip olduğumu kabul ediyorum.

Ayrıca, Şirket ile paylaşmış olduğum kişisel verilerin doğru ve güncel olduğunu; işbu bilgilerde değişiklik olması halinde değişiklikleri Şirkete bildireceğimi kabul ve beyan ederim.
KVK Kanunu’nda tanımlanan özel nitelikli kişisel verilerim de dahil olmak üzere ilgili kişisel verilerimin işlenmesine, ilgili süreç kapsamında işlenme amacı ile sınırlı olmak üzere kullanılmasına ve paylaşılmasına, gereken süre zarfında saklanmasına açık rızam olduğunu ve bu hususta tarafıma gerekli aydınlatmanın yapıldığını; işbu metni, Solimpeks Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Yönetmeliğini ve Aydınlatma Beyanını okuduğumu ve anladığımı kabul ediyorum.